רשימת החובות

דברים שרשם לעצמו הסבא ר’ מנחם מענדל משי זהב ז”ל

בס”ד

מרחשון תשע”ו

באשר לא ידע האדם את עתו ובפרט בתקופה זו שהמוות עלה בחלוננו ואין איש בטוח בצאתו מביתו שח”ו לא יפגע ע”י איזה רוצח. זה הזמן לעשות קצת חשבון הנפש, ובפרט בעניינים שבין אדם לחבירו.

במשך שנות חיי הייתי בכמה וכמה מסגרות שהתפרנסתי מהם ויש לי הרבה ספיקות פן ואולי קבלתי תמיכה או משכורת מבלי שיהיה מגיע לי, הן מפאת איחורים או חסרים בזמן המוקדש ממני ויש בזה חשש גזל שאינו ניתן להישבון באין ידיעה ברורה, בסכום המדוברים, והעצה היחידה לכך לבקש מחילה וסליחה מאת כל הנוגעים בדבר שימחלו לי על הכסף שקבלתי שאפשר שלא הגיע לי. ואפרט כאן רשימה ממה שאני זוכר כרגע.

 1. תחילת לימודי היה בכולל עץ חיים מהם קבלתי מלגה חודשית ויש להתקשר להנהלה ולבקש מהם שימחלו לי אם קבלתי סכומים שלא היה מגיע לי.

הוסיף לאחרונה בכ”י:

הוסיף לאחרונה בכ”י: (למדתי שם כמה שנים מבלי כל תשלום, פשוט ויתרתי ואין צורך לבקש מהם מחילה).

 1. כמו”כ למדתי בישיבת מיר וגם מהם יש לבקש מחילה.

הוסיף לאחרונה בכ”י: (נתתי תרומה כפיצוי).

 1. אח”כ למדתי בישיבת שער השמים ויש להתקשר איתם.
 2. לאחר תקופה זו עבדתי בישיבת “אור עולם” אמשינוב בתור משגיח ונושא ונותן וקבלתי מהם משכורת. אני צריך שימחלו לי אם לא הגיע לי מפאת חסר ואיחור או כדומה.
 3. עבדתי אח”כ במכון “תורה שלמה” ויש למצוא מי שהוא היורש האמיתי ולבקש ממנו מחילה וסליחה ולהחזיר הספרים שנמצאים ברשותי תורה שלמה ונועם.
 4. אח”כ עבדתי בשותפות ב”דער אידישער שטראל” עם ה”ה גדלי’ סגל וברור שהיו שם טעויות ואי סדרים, ואני מבקש ממנו או מבניו למחול לי על מה שקבלתי שלא כהוגן.

הוסיף לאחרונה בכ”י: (בקשתי ממני ומבניו מחילה).

 1. אני זוכר גם שלקחתי מאת הר’ יוסף אייכלר סט של זוהר וכמה כרכים של אנציקלופדיה תלמודית ואיני זוכר אם שלמתי עבורם, יש לפצות את בניו היורשים החוקיים באיזה סכום של כמה מאות ולבקש מהם מחילה.
 2. ואחרון שאני נזכר שהר’ יוסף הייזלר שהיה גר ברח’ בלוי 6 תרגם עבורי כמה מאמרים בעברית ועדיין לא שלמתי לו עבורם, יש לפצות אותו ולבקש ממנו מחילה.

הוסיף לאחרונה בכ”י: (פרעתי לו את החוב).

 1. אפשר שיש עוד דברים שאיני זוכר מהם, ואני מבקש להודיע לכל אלו שיש להם עלי תביעה כספית או איזה דרישה למחול לי ולא להתעקש ע”כ.
 2. כמו”כ אולי יש מי מצאצאי שחושב שמגיע לו ממני משהו, או שהבטחתי לאחד מהם משהו ולא קיימתי, שימחלו לי על הכל ואל יחזיקו בלבם עלי כלום.
 3. יש בידי ספרים ‘תורה שלימה’ ונועם שלקחתי בהשאלה ממכון תורת שלמה. יש להחזירם לבעליהם.
 4. לבקש מיורשיו של חותני ה”ה בנו ר’ משה באם קבלתי מאת חותני כספים או דברים אחרים של היו מגיעים לי או שקבלתי יותר ממה שמגיע לי במשך שנות ימי חיי, למחול לי בלב שלם ולא לשמור עלי טינה כלשהו.